<nobr id="rlndh"></nobr>

  <sub id="rlndh"></sub>
  <track id="rlndh"></track>

  <sub id="rlndh"></sub>

  <nobr id="rlndh"><meter id="rlndh"></meter></nobr>
  <sub id="rlndh"><big id="rlndh"></big></sub>
    <sub id="rlndh"></sub>

     ?eny ve spole?nosti Caterpillar

     Ná? úspěch závisí na zaměstnávání nejlep?ích talent? a rovnost pohlaví na pracovi?ti je d?le?itym prost?edkem, jak m??eme vybudovat ten nejlep?í mo?ny tym. Nar?stající slo?itost na?eho podnikání vy?aduje, abychom měli ty správné talenty na správném místě ve správny ?as. Vyzkumy dokonce ukazují, ?e spole?nosti, které dosáhnou rovnosti pohlaví, p?edev?ím na vedoucích pozicích, dosahují pozitivněj?ích vysledk?. Tato problematika je d?le?itá jak pro mu?e, tak pro ?eny, a je zásadní pro prosazování hodnot spole?nosti na celosvětové úrovni. A? budou ?eny ve spole?nosti Caterpillar hrát klí?ovou roli, bude z toho tě?it celá spole?nost.    

     ?eny ve vedení

     Iniciativa ?eny ve vedení je ná? úmyslny, jasně zacíleny krok na stálé cestě za ovlivněním rovnosti pohlaví. Podporujeme celosvětové změny v oblasti talent? mezi zaměstnanci a vedoucími pracovníky a pomáháme na?im ?enskym zaměstnanc?m –  a spole?nosti Caterpillar – aby do budoucna získaly konkurenceschopnou pozici. Existují t?i hlavní oblasti, na které se ve snaze o prosazení této klí?ové změny musíme soust?edit:

     Sponzorství
     Svou podporu ?enám inspirujícím velké my?lenky a inovace dáváme nahlas najevo. To znamená, ?e nále?itě oceňujeme a oslavujeme ?eny, které jsou schopny dosahovat vysledk?.

     Základna
     Zaji??ujeme, aby ?eny měly rovny p?ístup k p?íle?itostem v oblasti rozvoje kariéry a vedení a podporujeme snahu o to, aby se práce v na?í spole?nosti ujalo více ?en.  

     Kultura
     Aktivně utvá?íme zásady a postupy, abychom ?eny lépe podpo?ili a inspirovali k zahájení nebo pokra?ování kariéry v na?í spole?nosti. Na?e Women’s Initiative Network (Sí? ?enskych iniciativ) je jedna z mnoha skupin zamě?enych na toto úsilí.

     #BEBOLDFORCHANGE: Zjistěte více o na?em partnerství s Mezinárodním dnem ?en.

      
     Související ?lánky  
     澳洲幸运10开奖公正吗

     <nobr id="rlndh"></nobr>

      <sub id="rlndh"></sub>
      <track id="rlndh"></track>

      <sub id="rlndh"></sub>

      <nobr id="rlndh"><meter id="rlndh"></meter></nobr>
      <sub id="rlndh"><big id="rlndh"></big></sub>
        <sub id="rlndh"></sub>

         <nobr id="rlndh"></nobr>

          <sub id="rlndh"></sub>
          <track id="rlndh"></track>

          <sub id="rlndh"></sub>

          <nobr id="rlndh"><meter id="rlndh"></meter></nobr>
          <sub id="rlndh"><big id="rlndh"></big></sub>
            <sub id="rlndh"></sub>